Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4

Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4

Staničná 4
91105 Trenčín
IČO: 37922467

Informácie o inštitúcii Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4

História školy

Prví absolventi našej školy zasadli do lavíc strednej školy prvýkrát v septembri roku 1960 v Novom Mesto nad Váhom, kde bola pri Strednej priemyselnej škole strojníckej zriadená jedna trieda odboru pozemné stavby s počtom 43 žiakov.

V nasledujúcom roku pre nedostatok vhodných priestorov bola rozhodnutím Zs KNV preložená do Trenčína, kde po zrušení jedenásťročnej strednej školy na Mierovom námestí vznikla stredná priemyselná škola stavebná s dvoma triedami prvého ročníka a jednou triedou druhého ročníka. Tieto triedy boli pričlenené do správy k triedam ZDŠ a Strednej školy pre pracujúcich pod vedením riaditeľa Milana Cimpricha.

Od 1. septembra 1962 dochádza k oddeleniu VI. ZDŠ. od SPŠ stavebnej. Počet tried každoročne rastie. Núdzové umiestnenie školy v tristoročnej budove bývalého piaristického kláštora spolu so Strednou poľnohospodárskou školou technickou a niekoľkými triedami ZDŠ kládlo zvýšené nároky na vedenie školy a profesorský zbor v každom smere.

V decembri 1965 sa začalo s výstavbou 700-miestneho internátu v Zlatovciach a v nasledujúcom roku sa začala budovať moderná 16-triedna škola, vybavená odbornými učebňami, laboratóriami, dielňami, peknou telocvičňou a 25-metrovým bazénom.

Vyučovanie v novej budove školy sa začalo 1. 9. 1970.

Škola mala už vtedy 18 tried, ich počet však vzrástol v r. 1978/79 až na 23 tried, takže aj v novej budove sme opäť zápasili s nedostatkom priestorov.

K odboru pozemné stavby pribudol v školskom roku 1970/71 ďalší odbor dopravné stavby s 2 triedami v každom ročníku. Po zriadení Strednej priemyselnej školy stavebnej v Trnave stabilizuje sa počet tried na 16, a to v každom ročníku 3 triedy odboru pozemné stavby a 1 trieda odboru dopravné stavby. Neskôr pribúda aj odbor železničné staviteľstvo, rekonštrukcie a adaptácie budov a technické a informatické služby v stavebníctve, ktoré sa rôzne striedali podľa požiadaviek na školu so 4 triedami v ročníku.

Od školského roku 2001/2002 má škola čestný názov:
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín

Od šk. roku 2004/2005 sa otvoril nový študijný odbor "geodézia, kartografia a kataster" a zamerania študijného odboru staviteľstvo sa od šk. roku 2004/2005 rozšírili o Záhradnú a krajinnú tvorbu.

V školskom roku 2005/2006 vznikla Spojená škola, Staničná 4, Trenčín
s organizačnými zložkami:
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín
SOU stavebné
Učilište stavebné.

Od 1.marca 2009 nesie škola nový názov:
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín.

 

Študijné odbory

4-ročné štúdium

3650 6 00 staviteľstvo
3692 6 00 geodézia, kartografia a kataster
3917 6 technické a informatické služby v stavebníctve
365 4 operátor stavebnej výroby

2-ročné denné nadstavbové štúdium

3659 4 stavebníctvo
3347 4 00 drevárska a nábytkárska výroba

3-ročné štúdium

2435 2 02 klampiar - stavebná výroba
2464 2 strojný mechanik
3355 2 stolár
3661 2 murár
3663 2 tesár
3664 2 železobetonár
2668 2 montér suchých stavieb
3675 2 00 maliar
3678 2 inštalatér
2684 2 strechár

2-ročné štúdium

stavebná výroba

 

Kde nás nájdete?

Zobrazit